top of page


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. ​Strona www.marketing-simple.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.marketing-simple.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania
  i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.marketing-simple.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania
  i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.marketing-simple.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

 6. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

 7. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

 8. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 9. DEFINICJE

  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.marketing-simple.com umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

  2. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.

  3. USŁUGODAWCA – Jakub Sobczak wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Simple Marketing Jakub Sobczak, adres siedziby: Zofii Nałkowskiej 43, 60-573 Poznań,
   NIP: 7812001795, , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: biuro@marketing-simple.com tel. 602675194.

  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie
   i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

 10. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,

   2. korzystanie z Newslettera,

  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 11. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

   2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

   1.  komputer z dostępem do Internetu,

   2.  dostęp do poczty elektronicznej,

   3.  przeglądarka internetowa,

   4.  włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem
   i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 12. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).

   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@marketing-simple.com

   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 13. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@marketing-simple.com

   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią
    i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż
    w terminie 14 dni.

   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.​

 14. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem 
   www.marketing-simple.com korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.marketing-simple.com Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości stronywww.marketing-simple.com, bez zgody Usługodawcy.

  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.marketing-simple.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem,
   w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

bottom of page