top of page

Regulamin konkursu

z dnia 14.03.2022 r.

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1.Organizatorem konkursu jest  Simple Marketing Jakub Sobczak z siedzibą w 60-573 Poznaniu, ul. Zofii Nałkowskie 43/78, NIP 781-200-17-95. zwany dalej  - „Organizatorem”

 

2. Koordynatorem konkursu jest Simple Marketing Jakub Sobczak z siedzibą w 60-573 Poznaniu, ul. Zofii Nałkowskie 43/78, NIP 781-200-17-95. zwany dalej -  „Koordynatorem”.

 

3. Niniejszy Regulamin Konkursu jest wiążący dla Organizatora, Koordynatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Komisji Konkursowej i Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.

 

4. Definicje:

Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

4.1 „Konkurs” – Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.

4.2. „Instagram” – serwis internetowy pod domeną www.instagram.com, w którym to serwisie realizowany jest Konkurs.

4.3. „Fanpage” – profil o nazwie „agencja_simple_marketing” w serwisie Instagram dostępny pod adresem https://www.instagram.com/agencja_simple_marketing/.

4.4. „Obserwujący” – użytkownik serwisu Instagram, który przez kliknięcie w przycisk „obserwuj” na Fanpage „agencja_simple_marketing” uzyskał status Obserwującego „Simple Marketing” w serwisie Instagram.

4.5. „Uczestnik” – Obserwujący profilu „agencja_simple_marketing”, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniając warunki opisane treścią̨ Regulaminu.

4.6. „Komisja konkursowa” – zespół składający się̨ z wybranych przez Organizatora osób, który decyduje o przyznaniu nagród w Konkursie.

4.7. „Post konkursowy"- post zamieszczony w serwisie Instagram w dniu 08.03.2022r. na Fanpage’u „agencja_simple_marketing” pod postem konkursowym.

 

5. Konkurs zostanie zrealizowany na Fanpage „agencja_simple_marketing” na platformie Instagram

 

6. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się̨ wyłącznie poprzez Fanpage „agencja_simple_marketing” za pośrednictwem Serwisu Instagram.

 

7. Na danego Uczestnika Konkursu przypaść́ może wyłącznie 1 (jeden) zestaw nagród w całym Konkursie.

 

8. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące będą̨ także komunikaty i informacje w przedmiocie Konkursu, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na Stronie.

 

10. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Polski.

 

§2 Czas trwania Konkursu

 

1. Konkurs trwa od 14.03.2022 roku, do godziny 23:59 w dniu 24.03.2022 roku.

 

§3 Uczestnictwo w Konkursie

 

1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

 

2. W konkursie może wziąć́ udział osoba fizyczna, która zapozna się̨ z niniejszym Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki:

2.1. Posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski.

2.2. Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność́ do czynności prawnych.

2.3. Posiada dostęp do Internetu, w tym do serwisu Instagram.com.

2.4. Dołączyła do strony https://www.instagram.com/agencja_simple_marketing/ w Serwisie www.instagram.com.

2.5. Zapoznała się̨ z treścią̨ niniejszego Regulaminu – przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień́ Regulaminu przez Uczestnika Konkursu.

 

3. W Konkursie nie mogą̨ uczestniczyć́ pracownicy Organizatora ani Koordynatora oraz członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się̨ małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.

 

4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Instagram, oraz że Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.

 

§4 Własność profilu

 

1. Uczestnik zgłaszając dlaczego ich profil ma zostać wybrany do Konkursu oświadcza, że posiada pełne prawo do profilu zgłoszonego do Konkursu.

 

 

§5 Dane osobowe

 

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator -Simple Marketing Jakub Sobczak z siedzibą w 60-573 Poznaniu, ul. Zofii Nałkowskie 43/78, NIP 781-200-17-95

 

2. Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony przez Administratora, z którym można kontaktować́ się̨ za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@marketong-simple.com

 


3. W ramach Konkursu przetwarzane będą̨ następujące dane osobowe:

• Imię̨ i nazwisko,

• Numer telefonu

• Adres e-mail,

• Dane profilu, które będą niezbędne do wybrania Nagrody.

 

4. Uczestnicy zobowiązani są̨ do informowania Administratora danych osobowych o

każdej zmianie w zakresie udostępnionych danych osobowych.

 

5. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i odpowiednimi przepisami krajowymi oraz zgodnie ze zgodą Uczestników i w celach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

6. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę̨ Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę̨ na publikację swoich danych jako Uczestnika Konkursu (imię̨ i nazwisko), w Serwisie (http://www.instagram.com), zgodę̨ na komunikowanie się̨ przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez konto Instagram.

 

7. Uczestnik nie powinien przekazywać́ Organizatorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane jednocześnie i każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę̨ osób trzecich na przekazanie i przetwarzanie tych danych przez Organizatora.

 

8. Dane osobowe przetwarzane są̨ zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującymi w celu:

 

8.1. Wzięcia przez Uczestnika udziału w Konkursie i przeprowadzenia Konkursu (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

8.2. Komunikacji z Uczestnikiem, w tym na potrzeby wydania Nagrody, tj. imię̨ i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość́ oraz numer telefonu, (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

8.3 Rozpatrzenia reklamacji (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

8.4. Dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń́ (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

8.5. Wykonania obowiązku podatkowego i księgowego na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

9. Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia do Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia umowy, a osoba, której dane dotyczą̨ nie jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencjami niepodania danych osobowych może być́ brak możliwości udziału w Konkursie lub brak możliwości wydania Nagrody bądź́ rozpatrzenia reklamacji.

 

10. Uczestnikom, przysługuje prawo:

10.1. Dostępu do treści swoich danych i otrzymania kopii danych osobowych

podlegających przetwarzaniu;

10.2 Sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

10.3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

10.4. Prawo do przenoszenia danych;

10.5. Cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10.6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych.

 

11. Dane osobowe pozyskane w związku z Konkursem będą̨ przetwarzane przez następujące okresy:

11.1. Dane udostępniane przez Uczestników Konkursu oraz przez Zwycięzców – przez okres 30 dni od dnia zakończenia Konkursu tj. od dnia wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz do chwili wydana danych Nagród lub do momentu cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się̨ na podstawie udzielonej zgody;

11.2. Dane udostępniane przez osoby wnoszące reklamacje – do czasu rozpatrzenia danej reklamacji;

11.3. Dane Zwycięzców w zakresie potwierdzenia wydania Nagrody w Konkursie i związanej z tym dokumentacji reklamacyjnej – przechowywane na potrzeby obrony ewentualnych roszczeń́ przez okres 6 lat od wydania Nagrody,

11.4. potwierdzenie wydania Nagrody – na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z przepisami przez okres 5 (pięciu) lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym wydano Nagrodę̨.

 

12. Decyzje dotyczące danych osobowych Uczestników Konkursu nie są̨ podejmowane

w sposób zautomatyzowany. Uczestnik Konkursu nie podlega profilowaniu.

 

13. Dane osobowe nie będą̨ przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

 

14. Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną̨ przekazane Koordynatorowi Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Administratora i Koordynatora łączy stosowana umowa (w tym o zachowaniu poufności). Dane mogą̨ zostać́ również̇ przekazane innym podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora, to jest: podmiotom pomagającym w przeprowadzeniu Konkursu, agencjom reklamowym, dostawca serwera partnerom świadczącym usługi kurierskie i techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

15. Dane osobowe Uczestników będą̨ przetwarzane dalej w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

16. W celu otrzymywania od Administratora lub podmiotu, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, informacji handlowych o produktach i usługach Administratora, w tym w formie wiadomości e-mail, sms lub telefonicznie, koniczne jest wyrażenie odrębnej zgody - zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zgoda ta może być́ w każdym czasie cofnięta.

 

17. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani nie jest warunkiem do wzięcia udziału w Konkursie.

 

18. W przypadku, gdy Uczestnik wyraził odrębną dobrowolną zgodę̨ na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych dane osobowe będą̨ przetwarzane do momentu wycofania tejże zgody przez Uczestnika.

 

19. Dane mogą̨ zostać́ przekazane innym podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, to jest: agencjom reklamowym, marketingowym świadczącym usługi na rzecz Administratora, dostawcy serwera, podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania, w którym przechowywane są̨ dane osobowe.

 

20. Przetwarzanie danych w celach marketingowych obejmuje następujący zakres danych: imię̨ i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, data urodzenia, fakt udziału w Konkursie.

 

21. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, a także do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w sytuacjach określonych w RODO.

 

22. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się̨ w oparciu o zgodę̨ osoby, której dane dotyczą̨, Uczestnik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

23. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.

 

24. W przypadku pytań́ dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych biuro@marketing-simple.com

 

25. Administrator korzysta z pomocy podmiotu przetwarzającego – Koordynatora Konkursu (Simple Marketing Jakub Sobczak, 60-573 Poznaniu, ul. Zofii Nałkowskiej 43/78, NIP 781-200-17-95, w celu sprawnej koordynacji jego przebiegu. Administratora i podmiot przetwarzający łączy umowa (w tym o zachowaniu poufności).

 

 

 

§6 Zadanie konkursowe oraz wyłonienia zwycięzców

 

  1. Zadanie konkursowe: Polub nasz profil i w wiadomości prywatnej napisz, dlaczego właśnie Twój profil powinien zostać wybrany do przeprowadzenia audytu lub szkolenia z marketingu.

  2. Zwycięzców wskazuje powołana przez organizatora Komisja Konkursowa.

 

3. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się̨ dnia 18 marca 2022 roku, poprzez oznaczenie ogłoszenie wyników w wiadomości prywatnej.

 

4. Zgłoszenia konkursowe wykonane po czasie trwania Konkursu nie są̨ brane pod uwagę̨.

 

§7 Nagrody oraz ich wydanie

 

1. W Konkursie wyłonionych zostanie 2 zwycięzców. Zwycięzcy otrzymają nagrody w postaci:

  • Szkolenia z marketingu

  • Audytu profilu wraz z propozycjami wprowadzenia zmian
     

2. Nagrody konkursowe będą̨ wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wymiany na inną nagrodę̨ rzeczową, ani równowartość́ Pieniężną.

 

3. Wartość́ nagrody nie podlega opodatkowaniu.

 

4.  Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

 

5. Fundatorem nagród jest Simple Marketing Jakub Sobczak z siedzibą w 60-573 Poznaniu, ul. Zofii Nałkowskie 43/78, NIP 781-200-17-95.

 

6. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie.

 §8 Doręczenie nagrody

 

1. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę zobowiązany jest podać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wygranej następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz dokładne dane firmy.

 

2. Po otrzymaniu odpowiedzi zwrotnej od Organizatora, uczestnik ma 7 dni na zaakceptowanie obligatoryjnych zgód w celu przyznania nagrody.

 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych. Podanie błędnych danych może stanowić przyczynę niewręczenia Nagrody. Organizator nie ma obowiązku ponownego kontaktowania się ze Zwycięzcą.

 

4. Organizator odmowi wydania nagrody osobie, która podczas wydawania nagrody okaże się̨ niepełnoletnia. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością̨ fundatora nagród.

 

§9 Reklamacje

 

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od zakończenia Konkursu.

 

2. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres: biuro@marketing-simple.com

podając w tytule wiadomości „Konkurs social media - instagram.

 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.

 

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

 

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

 

6. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są̨ ostateczne.

 

§10 Postanowienia końcowe

 

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy Konkursu spełniają̨ warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia oświadczeń́, podania danych bądź́ przedłożenia dokumentów. Odmowa wyklucza Uczestnika z Konkursu.

 

3. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową (hazardową), loterią fantową, zakładem wzajemnym, ani loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018, poz. 165 z późn. zm.).

 

4. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż̇ Uczestnik Konkursu zapoznał się̨ z treścią̨ Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień́ Regulaminu, które każdorazowo zostaną̨ opublikowane w Serwisie pod warunkiem, że dokonane zmiany nie mogą̨ wpłynąć́ na prawa Uczestników konkursu nabyte na podstawie Regulaminu przed dokonaniem zmiany.

bottom of page